امروز: چهارشنبه 2 بهمن 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها دسته: عمران
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 833 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 81

جزوه اتصالات،مهاربند، تیرها و ستون ها شامل

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

فصل یكم ؛ تعاریف............................................................................................................................................................................................... 5

1-1 نمادها........................................................................................................................................................................................................ 5

2-1 عبارات و اصطلاحات.............................................................................................................................................................................. 7

فصل دوم ؛ دامنه و حدود كاربرد................................................................................................................................................................. 15

1-2 ملاحظات كلی.................................................................................................................................................................................. 15

فصل سوم ؛ مشخصات مصالح...................................................................................................................................................................... 16

1-3 فولاد مصرفی.................................................................................................................................................................................... 16

2-3 جوش................................................................................................................................................................................................... 16

3-3 پیچ....................................................................................................................................................................................................... 16

فصل چهارم ؛ بارها و تركیب بارها.............................................................................................................................................................. 17

1-4 ملاحظات كلی.................................................................................................................................................................................. 17

2-4 تركیب بارهای شامل زلزله طرح ..................................................................................................................................................... 17

3-4 تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته ....................................................................................................................................... 17

4-4 تركیب بارهای شامل زلزله حداكثر مورد انتظار.......................................................................................................................... 18

فصل پنجم ؛ الزامات عمومی اتصالات....................................................................................................................................................... 19

1-5 ملاحظات كلی.................................................................................................................................................................................. 19

2-5 اتصالات جوشی................................................................................................................................................................................... 19

3-5 اتصالات پیچی..................................................................................................................................................................................... 20

فصل ششم ؛ الزامات عمومی اعضا ............................................................................................................................................................. 21

1-6 ملاحظات كلی..................................................................................................................................................................................... 21

2-6 الزامات عمومی ناحیه شكل پذیر اعضا........................................................................................................................................... 21

3-6 كمانش موضعی................................................................................................................................................................................ 21

4-6 الزامات عمومی ستونهای سیستم باربر جانبی لرزه ای................................................................................................ 23

1-4-6 بار محوری ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله .................................................. 23

2-4-6 برش ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله......................................................... 23

3-4-6 محدودیتهای هندسی ............................................................................... 24

24 ..................................................................................................................................................... k ، 5-6 ضریب طول مؤثر ستونها

6-6 وصله ستونهای سیستم باربرجانبی لرزهای................................................................................................................................. 24

7-6 اتصالات پای ستون........................................................................................................................................................................ 25

8-6 ستون های غیر باربر جانبی لرزهای.................................................................................................................................................. 25

فصل هفتم ؛ سیستمهای باربر جانبی لرزهای................................................................................................................................................. 27

1-7 ملاحظات كلی.................................................................................................................................................................................. 27

فصل هشتم ؛ قابهای خمشی ویژه........................................................................................................................................................... 28

1-8 ملاحظات كلی..................................................................................................................................................................................... 28

-2-8 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك........................................................................................................................................ 28

3-8 اتصال تیر به ستون............................................................................................................................................................................. 29

4-8 چشمه اتصال......................................................................................................................................................................................... 36

-1-4-8 برش چشمه اتصال................................................................................... 37

-2-4-8 ورق های تقویت چشمه اتصال....................................................................... 38

-3-4-8 پایداری ورق های چشمه اتصال..................................................................... 38

5-8 ورقهای پیوستگی............................................................................................................................................................................... 39

6-8 نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر.............................................................................................................................................. 40

7-8 تیرها........................................................................................................................................................................................................ 41

8-8 ستونها و وصلههای ستون................................................................................................................................................................ 42

فصل نهم ؛ الزامات قابهای خمشی متوسط.......................................................................................................................................... 43

1-9 ملاحظات كلی....................................................................................................................................................................................... 43

2-9 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك........................................................................................................................................ 43

3-9 اتصال تیر به ستون............................................................................................................................................................................. 43

4-9 چشمه اتصال......................................................................................................................................................................................... 43

-1-4-9 برش چشمه اتصال................................................................................... 44

-2-4-9 ورق های تقویت چشمه اتصال....................................................................... 44

-3-4-9 پایداری ور قهای چشمه اتصال ..................................................................... 44

5 ورق های پیوستگی.............................................................................................................................................................................. 44 -9

6-9 تیرها........................................................................................................................................................................................................ 44

7-9 ستونها و وصلههای ستون................................................................................................................................................................ 45

فصل دهم ؛ الزامات قابهای خمشی معمولی................................................................................................................................................ 46

1-10 ملاحظات كلی.................................................................................................................................................................................. 46

2-10 اتصال تیر به ستون.......................................................................................................................................................................... 46

3-10 چشمه اتصال .................................................................................................................................................................................... 46

-1-3-10 برش چشمه اتصال ................................................................................. 46

-2-3-10 ورقهای تقویت چشمه اتصال ..................................................................... 46

-3-3-10 پایداری ورقهای چشمه اتصال.................................................................... 46

4-10 ورقهای پیوستگی............................................................................................................................................................................ 46

5-10 تیرها................................................................................................................................................................................................... 47

6-10 ستونها.............................................................................................................................................................................................. 47

فصل یازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه.................................................................................................................... 48

1-11 ملاحظات كلی ................................................................................................................................................................................... 48

2-11 اعضای مهاربندی............................................................................................................................................................................. 48

3-11 توزیع نیروهای جانبی..................................................................................................................................................................... 49

4-11 اتصالات مهاربندها........................................................................................................................................................................... 50

-1-4-11 نیروی طراحی ...................................................................................... 50

-2-4-11 طراحی خمشی اتصال مهاربند .................................................................... 50

-3-4-11 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گیره اتصال....................................................... 51

5-11 تیرها................................................................................................................................................................................................... 51

-1-5-11 ملاحظات كلی...................................................................................... 51

-2-5-11 تیر دهانه مهاربندهای 7 و 8 شكل ................................................................ 51

6-11 ستونها و وصلههای ستون ........................................................................................................................................................... 53

فصل دوازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای معمولی........................................................................................................... 55

1-12 ملاحظات كلی.................................................................................................................................................................................. 55

2-12 اعضای مهاربندی............................................................................................................................................................................. 55

3-12 توزیع نیروی جانبی.......................................................................................................................................................................... 55

3

4-12 اتصالات مهاربندها........................................................................................................................................................................... 55

-1-4-12 نیروی طراحی ...................................................................................... 55

-2-4-12 مسیر انتقال نیروی مهاربند به گره اتصال ........................................................ 56

5-12 تیرها................................................................................................................................................................................................... 56

6-12 ستونها و وصله ستونها ............................................................................................................................................................... 56

فصل سیزدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده واگرا................................................................................................................................. 57

1-13 ملاحظات كلی ................................................................................................................................................................................... 57

2-13 مدلسازی و تحلیل قاب.................................................................................................................................................................... 57

3-13 الزامات عمومی تیرهای دهانه مهاربندی شده............................................................................................................................ 58

4-13 تیر پیوند............................................................................................................................................................................................ 58

-1-4-13 محدودیت ها........................................................................................ 58

-2-4-13 برش تیر پیوند ..................................................................................... 59

59................................................... γp ، -3-4-13 زاویه چرخش غیرارتجاعی مجاز تیر پیوند

-4-4-13 اتصال تیر پیوند به ستون.......................................................................... 60

-5-4-13 تقویت كننده های عرضی تیر پیوند ............................................................... 61

-6-4-13 مهارجانبی تیر پیوند............................................................................... 62

5-13 تیر ناحیه خارج از تیر پیوند.......................................................................................................................................................... 62

-1-5-13 نیروهای طراحی.................................................................................... 63

-2-5-13 مهارجانبی تیر...................................................................................... 64

-3-5-13 اتصال تیر ناحیه خارج از تیر پیوند به ستون ..................................................... 64

-4-5-13 اتصال بال به جان تیر ناحیه خارج از تیر پیوند................................................... 64

6-13 طراحی مهاربندها ............................................................................................................................................................................ 64

-1-6-13 نیروی طراحی ...................................................................................... 64

-2-6-13 جزییات مهاربندها ................................................................................. 64

-3-6-13 اتصالات مهاربندها ................................................................................. 65

-4-6-13 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گره اتصال........................................................ 65

7-13 طراحی ستونها و وصله ستونها................................................................................................................................................. 65

8-13 تعیین نیروهای طراحی اعضای ناحیه خارج از تیر پیوند......................................................................................................... 65

فصل چهاردهم ؛ سیستمهای دوگانه ................................................................................................................................................................ 67

1-14 ملاحظات كلی ................................................................................................................................................................................... 67

2-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه ................................................................ 67

-1-2-14 تیرها................................................................................................ 68

-2-2-14 ستونها و وصلههای ستون........................................................................ 68

-3-2-14 مهاربندها........................................................................................... 68

-4-2-14 اتصالات............................................................................................. 68

3-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی........................................................... 69

-1-3-14 تیرها................................................................................................ 69

-2-3-14 ستونها و وصلههای ستون........................................................................ 69

-3-3-14 مهاربندها........................................................................................... 69

-4-3-14 اتصالات............................................................................................. 69

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : فولاد مصرفی , جوش , پیچ , بارها و تركیب بارها , ملاحظات كلی , تركیب بارهای شامل زلزله طرح , تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر