امروز: شنبه 27 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کارآموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت

کارآموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 43 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از كشورهای پیشرفته صنعتی كه از مدیریت و اقتصاد بسیار كارا و قوی تر نسبت به كشورهای كمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیكاری در دنیای پیشرفته كم رنگ تر شده است امروز در دنیا میان كشورها رقابتی سنگین درجهت رفع مشكل اشتغال آغاز شده اس

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

اشتغال گره بزرگ مدیریت                                                               1

اشاره                                                                                          1

تورم بالا بیكاری بالا                                                                       5

نقش ICT در اشتغال                                                                      5

اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران                                       7

نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال                                           9

فرصتهای مدیریت و اشتغال                                                              10

تجارت و اشتغال                                                                            11

قوانین و مقررات و اشتغال                                                               18

خصوصی سازی و اشتغال                                                                20

برنامه چهارم بازار كار و بهره وری                                                    23

جمع بندی و نتیجه گیری                                                                            27

منابع                                                                                          31               

اشتغال گره بزرگ مدیریت

اشاره

به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از كشورهای پیشرفته صنعتی كه از مدیریت و اقتصاد بسیار كارا و قوی تر نسبت به كشورهای كمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند. اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیكاری در دنیای پیشرفته كم رنگ تر شده است. امروز در دنیا میان كشورها رقابتی سنگین درجهت رفع مشكل اشتغال آغاز شده است طوری كه نه كشورهای شمال و نه جنوب هیچكدام مدعی رهایی از تنشهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی از بیكاری نیستند. و این فرایندی نیست كه بتوان به راحتی آن را نـــادیده گرفت و نگران نبود. آنچه كه می تواند جریان نابسامان بیكاری در جوامع را سامان دهد اقتصادی فعال و ماااوثر بر رشد اشتغال در جوامع مختلف به حساب می آید. تا آنجا كه در محافل سیاسی و اقتصادی دولتها تبدیل به نوعی نگرانی میان مسئولان اجرایی شده است. این نگرانی برای كشورهایی كه با جمعیت جوانتری روبرو هستند بیشتر و محسوس تر است. بویژه كشورهایی كه به لحاظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مسایل خود را بــــــــــه صورت زیربنایی با سرمایــــــه گذاری های لازم

 به موقع پیش بینی نكرده انــد. درباره نرخ بیكاری در كشورمان می توان گفت كه طی دو سال اخیر كاهش مختصری داشته و امید است كه این روند ادامه یـــابد. با این حال یكی از بنیادی ترین مشكلات اقتصادی - اجتماعی كشور همچنان مسئله بالابودن نرخ بیكاری و تلاش برنامه ریزان و مدیران برای دستیابی به راهكارهای مناسب جهت ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیكاری است. براساس آمار رسمی كشور نرخ بیكاری از 3/6 درصد در سال 1345 به 9 درصد در سال 1375 و به 14/5 درصد در سال 1380 افزایش یافته است. به نظر می رسد حتی اگر به مقوله اشتغـــال خوش بینانه نگاه شود این نرخ همچنان طی ده سال آینده عددی دورقمی باقی خواهدمانـــد. بنابراین چنانچه اهداف برنامه ها و پروژه های پیش بینی شده درجهت كاهش نرخ بیكاری در كشور با موفقیت روبرو نباشد و نتوان سالانه حدود یك میلیون شغل جدید ایجاد كرد باید انتظار داشت كه بیكاری به یك بحران اجتماعی در برابر سیاستگذاران برنامه های اقتصادی - اجتماعی كشور تبدیل شود

تدبیر در نخستین گزارش ویژه خود در سال جدید به بررسی نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع بویژه در كشورمان می پردازد. امید است با آغاز سال 1383 و مطالعه عملكرد برنامه ریزان و سیاستگذاران طی دهه قبل (درجهت كاهش نرخ بیكاری و رشد اشتغال دركشور) و بررسی دلایل توفیق یا عدم توفیق پروژه های مربوط بتوان با اتخاذ تصمیمات و شیوه های موثرتر نرخ بیكاری كاهش و معضل اشتغال سامان یابد.موضوعات مهمی كه در این گزارش ویژه بررسی شده است عبارتند از: بررسی نگرشهای متفاوت درباره كار تاثیر تورم بر ركود اشتغال نقش ICT بر اشتغال نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال چالشها و فرصتهای مدیریت طرف تقاضای بازار كار بازار كار و بهره وری در برنامه چهارم توسعه اشتغال زایی در بخش خدمات بررسی مشكلات ساختاری اشتغال كشور و نقش نهــــــادها و رویكرد خصوصی سازی در رشد یا عدم رشد اشتغال.

امعه عـــــامل كار و نیروی انسانی است. از این رو اغلب اتوسعه نیروی انسانی كیفیت و نحوه بهره گیری از آن را به عنوان یك شاخص باارزش در رشد و توسعه جوامع به شمار می آورند. وقتی به كار و از نگرش وجدانی توجه می شود كلیه عوامل و متغیرهایی كه به نوعی در ایجاد ترویج و توسعه انگیزشها و نیز درونی كردن فرهنگ و اخلاق كار موثرند موردتوجه قرار می گیرد. در این میان فرهنگ و محیط های اجتماعی بویژه خانواده تاثیری به مراتب مهمتر نسبت به سایر عوامل دارند. زیرا در پروسه اجتماعی شدن نگرشها باورها ارزشها و افكار و نیز هنجارهای اجتماعی در افراد درونی می شود و وجدان فرد كه امری اخلاقی و ارزشمند است رشد می یابد. در این حالت انگیزش به كار و فعالیت و میل به رقابت و كوشش در افراد نیز نهادینه شده و توسعه می یابد.متاسفانه نتایج بسیاری از تحقیقات كه توسط محققانی چون هرسی و بلانچارد (1986) نیواستورم جان دیوید كیت (1989) رابرت كول (1990) و مایكل لوبوف (1994) انجام شده است نشان می دهد كه طی چند دهه گذشته انگیزش به كار و موفقیت و وجدان و اخلاق كار در كشورهای جهان سوم آنطور كه باید توسعه نیافته و نهادینه نشده است تا آنجا كه در این كشورها بی میلی به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و نیز احساس ناامیدی و ناتوانی و بدبینی به آینده درمیان نیروهای كار بویژه جوانان و زنان رشد یافته است (FURNHAM AND ATT - 1990) .این دو بر نقش عوامل درون زا در بروز چنین وضعیتی معتقدند و آن را بسته به شرایط محیطی فرهنگی و اجتماعی می دانند. به زعم «آریان فورن هام» اخلاق و وجدان كار از وجدان كار فردی و سازمانی شكل می گیرد و عالی ترین نوع آن در غیرت دینی و غرور ملی تبلور می یابد و عامل تعیین كننده ای در حیات اجتماعی و سرنوشت هر كشور است اما تحقق و دستیابی به توسعه تنها در قالب توسعه مادی امكانپذیر نیست. همانطور كه در حركت به سوی توسعه سعی می شود كه عوامل مادی تاحد ممكن در كنار هم قرار گیرند تا بهترین نتایج حاصل شود استفاده از نیروی انسانی نیز مستلزم آن است كه این نیرو تا حد كافی دارای اخلاق آگاهی وجدان تخصص تعهد انگیزش آفرینندگی& اشتیاق به كار و سرشار از تلاش برای ساختن و تولید و سازندگی باشد. توجه به كلیه عواملی كه ضمن توسعه فرهنگ و وجدان كار در افراد جامعه به ارتقای تعهد به كار و افزایش انگیزش كمك می كند وظیفه همه جوامعی است كه به رشد و توسعه پایدار می اندیشند و توسعه پایدار را در سخت كوشی عشق به كار و تولید برنامه ریزی ایجاد زیرساختهای لازم اقتصادی و عرضه فرصتهای شغلی می دانند. «رابرت كول» در یكــی از تحقیقات خود به این نتیجه می رسد كه نگرش ژاپنی ها نسبت به كار رمز اصلی موفقیت اقتصادی آنهاست. در كنار این انگیزش& پشتكار كه همه ژاپنی ها آن را در دوران تحصیل فرا می گیرند بسیار بااهمیت است. عنصر پشتكار در اولین روزهای حیات آگاهانه كودك در خانه در گـــوش او نواخته می شود. طوری كه دوستان و نزدیكان كودك از ابتدا او را به پشتكار ترغیب می كنند. به همین دلیل است كــه «وایت هیل» محقق آمریكایی می گوید تمایل بسیار زیاد و قوی برای به انجام رساندن یا اتمام كارها در كارگران ژاپنی دیده می شود. درحالی كه این تمایل در كارگران آمریكایی بسیار كم رنگ است.

تورم بالا بیكاری بالا

در سالهای دهه 1970 اتفاقی در اروپا و آمریكا رخ داد كه موجب شد تا هم تورم و هم بیكاری در آن جوامع افزایش یابد یعنی به طور همزمان نرخ تورم و نرخ بیكاری در اقتصادهایشان روبه بالا رفت. درچنین شرایطی بود كه واژه اقتصادی جدیدی با نام «تورم ركودی» متولد شد.

در بررسی داده های نرخ بیكاری و نرخ تورم در ایران نیز طی دو دهه 40 و 50 شمسی مشخص شد كـــه اعمال سیاستهای اقتصادی به منظور دستیابی به هدف اشتغال كامل باعث شد تا ثبات قیمتها بر هم بخورد تا آنجا كه طی دو دهه اخیر آمارها نشان می دهند كه نرخ بیكاری و نرخ تورم به طور همزمان افزایش یافته است. به عبارتی طی 20 سال اخیر نوعی تورم ركودی در ایران نیز وجود داشته است. بیشترین تورم ركــودی در كشور طی سالهای 80 - 1357 رخ داده است مثلاً نرخ تورم و بیكاری در سال 1357 به ترتیب 9/9 و 11 درصد بوده است در سال 1362 به ترتیب به 14/8 و 12/7 درصد در سال 1372 به ترتیب به 22/9 و 14 درصد و در سال 1378 به ترتیب به 20/1 و 15/8 درصد افزایش داشته اند.

نقش ICT در اشتغال

دهه 1990& با دو پدیده جهانی شدن و انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجه بوده است. مهمترین شاخص صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات كاهش قیمتها همزمان با بهبود سریع كیفیت است باتوجه به مزایای فناوری در كشورهای پیشرفته دنیا نقش فناوری در تولید ناخالص ملی حجم سرمایه حجم تجارت صادرات اشتغال تحقیق و توسعه و... بیشتر می شود. اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیتهای اقتصادی در كاهش هزینه تولید و افزایش سود بنگاههای اقتصادی نمایان می شود.
در كشور ما این صنعت هنوز از تفاوت زیادی در مقایسه با كشورهای پیشرو برخوردار است. حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه انطباق عرضه و تقاضای نیروی متخصص بالابردن كیفیت آموزش انتخاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان استراتژی ملی حمایت از سرمایه گذاری خارجی الحاق به سازمان تجارت جهانی و توسعه چارچوب نهادی فنی و حقوقی در برنامه های توسعه مالی می تواند برخی مشكلات اقتصاد و اشتغال را رفع و مزیتهای جدیدی را ایجاد نماید. اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات روز به روز گسترش پیدا می كند. در سال 2000 20 كشورعضوOECD دارای 16 میلیون شاغل در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بودند كه حدود 6/4 درصد اشتغال بخش بازرگانی را تشكیل می دهد. در ایالات متحده و اتحادیه اروپا (با درنظر گرفتن یونان& ایسلند ایرلند و لوكزامبورگ) 34 درصد و در ژاپن 18 درصد اشتغال بخش بازرگانی را شكل می دهد. در این كشورها فناوری اطلاعات و ارتباطات منبع عمده رشد اشتغال است. طی دوره 2000 - 1995 اشتغال بخش كشورهای OECD با نرخ رشد متوسط سالانه 4 درصد تقریباً سه میلیون نفر رشد داشته است. نرخ رشد اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از 3 برابر اشتغال در بخش بازرگانی بوده است.

اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

ایران با حدود 70 هزار دانش آموخته در رشته های دانشگاهی مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای پشتوانه بالقوه منابع انسانی است. سالانه حدود 10 هزار نفر به این مجموعه افزوده می شود. حدود 500 شركت رتبه بندی شده ملی و نزدیك به 30 تا 40 هزار كارشناس در سطوح مختلف ذخیره مناسبی برای ترویج و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در سال 1381 معادل 1/74 درصد برآورد شده است. میزان اشتغال مستقیم درهریك از بخشها در جدول زیر نشان داده شده است.


آنچه می توان از نقش تكنولوژیهای اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در كشورمان نتیجه گیری كرد این است كه با توجه به روند روزافزون بیكاری و وجود نیروی كار جوان و جویای كار در كشور نوعی نگرانی برای آینده در آنها وجود دارد و این از نگرانی های امروز جوامع كمتر توسعه یافته به حساب می آید. نداشتن برنامه ریزی صحیح در زمینه اشتغال باعث شده تا نیروی انسانی جوان كه قادر به رقابت با نیروی كاركشورهای پیشرفته هستند به افرادی نگران تبدیل شوند. این می تواند باعث افزایش انواع تنش درجامعه شود. عامل مهمی كه می تواند در این برهه از كشور بر ایجاد اشتغال و كاهش بیكاری اثرگذارد توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی است.براساس آمـــــار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نرخ بیكاری در ایران تا سال 1380 به قرار جدول زیر بوده است.
به گزارش روابط عمومی مركز آمار ایران نیز میزان بیكاری در مناطق شهری و روستایی در بهمن 1380 نسبت به آبان ماه همان سال افزایش داشته است. براساس همین گزارش نرخ بیكاری در مناطق شهری از 14/76 درصد به 15/07 درصد رسیده است و میزان بیكاری در مناطق روستایی از 13/53 درصد به 14/26 درصد افزایش داشته است.

این درصد روزافزون بیكاری نیاز به بررسی و برنامه ریزی جامع دارد و با طرحهای ضربتی موجود نمی توان این نرخ بیكاری را به حد مطلوب رساند بلكه فقط می تواند به عنوان مُسكن عمل كند كه شاید تاحدی و در مدت زمان كوتاه جواب دهد. باتوجه به پژوهشهای انجام شده در كشورهای مختلف و حتی ایران در راستای اشتغال زایی فناوری اطلاعات و ارتباطات به نظــر می رسد كه از این فناوری می توان درجهت كاهش بیكاری استفاده نمودبهترین زمینه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران در بخش نرم افزار است تولید و صادرات نرم افزار و خدمات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بهترین استراتژی برای ایران باشد.گسترش فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین مدیران كارشناسان كاركنان و خانواده ها باعث شده است تا بازار داخلی در بخش نرم افزار و سخت افزار به شدت گسترش یابد. پیش بینی می شود ایران امكان جذب حداقل هفتصد هزار كامپیوتر را در سال داشته است.
ایران به علت برخورداری از نیروی كار ارزان می تواند مركز تولید سخت افزارها و تجهیزات مخابراتی جهت تامین مصارف داخلی و صادرات با مشاركت بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی باشد.

نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال

از دیدگاه مدیریت اشتغال تابع تولید و تولید تابعی از فروش است و فروش مستلزم فعالیت و فعالیت نیازمند سازماندهی است. فعالیت مصرف كننده منابع منشا تولید فروش و استخدام به شمار می رود. رشد و توسعه سازمانهای تولید و فروش در بنگاه اقتصادی عامل كارآفرینی و ایجاد اشتغال است كه این از اهداف مدیریت است.

در مباحث مدیریتی رویكرد برنامه ریزی رشد و توسعه بنگاه اقتصادی ابزاری است مدیریتی برای دستیابی به هدفهای راهبردی بنگاه كــــه با تدابیری كوتاه مدت شامل بودجه بندی اجرای بودجه و ارزشیابی عملكرد سالانه مدیران سطوح مختلف مدیریتی می شود. با اتخاذ و اجرای چنین راهكارهایی مدیریت بنگاه و سازمانهـــــا می كوشد تا در راستای افزایش فروش ازدیاد تولید بهبود عملیات افزایش بهره وری و حداكثر كردن سود سهامداران عمل كند. كه به تبع آن بر سهم خود موجبات اشتغال را در جامعه فراهم نماید. یكی از دلایل اساسی بالابودن آمار بیكاری در جامعه این است كه از ظرفیتهای عملیاتی موجود در بنگاههای اقتصادی استفاده مطلوب نمی شود و بنگاهدارها كه به سهولت به سودهای ناشی از بازار بدون رقابت دسترسی دارند انگیزه ای برای رساندن ظرفیتهای فعال خود به ظرفیتهای عملی و واقعی ندارند. درنتیجه مقوله كارآفرینی و اشتغال نادیده گرفته می شود و دولت به ناچار باید مبالغ زیادی را با عنوان سرانه اشتغال بپردازد. از شكل گیری دانش مدیریت و بحث و تقلید آن در كشورمان بیش از نیم قرن می گذرد اما اراده لازم برای تحقق آن دیده نشده است و تا زمانی كه رهنمودهای واقعی این دانش در بنگاههای اقتصادی ما به باور ننشیند نمی توان انتظار داشت گره ظرفیتهای عامل بنگاهها و سازمانهای اقتصادی و مدیریتی باز شود و فضاهای كاری لازم برای اشتغال در كشور فراهم آید. علم مدیریت اهرم اشتغال و رفاه مادی جامعه است زیرا اشتغال به تولید و فروش كالا و خدمات وابسته است. ازطرفی تولید و فروش نیز به برنامه ریزی نیازمند است و برنامه ریزی ابزارهای علمی را می طلبد. این ابزارها از یافته های علم مدیریت است بنابراین اهرم اشتغال و رفاه را نباید در ثروتها و منابع طبیعی موجود جستجو كرد. بلكه این اهرم در دستان پرتوان مدیران متخصص و حرفه ای قرار دارد كه مجهز به دانش مدیریت هستند.

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : اشتغال , قوانین و مقررات و اشتغال , تورم بالا بیكاری بالا

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر